Veslači

Informacije za veterane

Upute za prijave na veslačka natjecanja

17. siječnja 2018.

U svrhu sukladnosti s odredbama u dokumentu HRVATSKI VESLAČKI SAVEZ, PRAVILA O VESLAČKIM NATJECANJIMA I PROVEDBENA PRAVILA; AKTI SAVEZA, i to posebno povezano sa sljedećim člancima: Članak 3., stavci 1. i 4. Primjena, Članak 9., stavci 1. i 2. Pravo na start, Članak 18., stavci 1. i 2. Veterani,  Članak 18., Provedbena pravila uz Članak 18, Veterani, Članak 22., stavci 1. i 2. Liječnički pregledi i sigurnost veslača, Članak 37., stavci 1. i 2. Program veslačke regate, Članak 40., stavci 1. i 4. Prijave posada, Članak 41., stavci 1. i 2. Pogrešne prijave; 

 

te odredbama navedenim u Zakonu o sportu, I to posebno povezano s člancima: Članak 71. (Zdravstvena zaštita) i Članak 86. (Prekršajne odredbe),

 

UO HAVK Mladost na sjednici održanoj ­­­­­16. siječnja 2018. pripremio je

Upute za prijave HAVK Mladost za veslačka natjecanja

 1. Prijave za sva natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu šalju isključivo Stručni odbor ili po njemu ovlaštene osobe sa klupskog e-maila ili pismeno uz potvrdu prijave potpisom ovlaštene osobe i/ ili žigom (tamo gdje se to traži) pridržavajući se HVS-ovih i FISA pravila o kategorijama i pripadnosti klubovima, isključivo s aktivnim statusom natjecatelja. 
 2. Treneri su odgovorni da svi prijavljeni veslači i veslačice, kadeti, juniori i seniori, imaju pravo nastupa, da su kategorizirani prema dobi i spolu u odgovarajuće kategorije, imaju ispravne Natjecateljske knjižice i valjani liječnički pregled.
 3. Veterani svoje prijave objedinjuju u zajedničku prijavu koju ovlaštena osoba Kluba šalje pravovremeno Organizacijskom odboru svake pojedinačne regate, sukladno raspisu i prema raspisanim kategorijama.
 4. Veterani su sami odgovorni da kod prijava navedu godine rođenja i pripadajuću kategoriju.
 5. Veterani smiju prijaviti posadu na natjecanje samo ako svaki pojedinačni član posade ima pravo nastupa, odnosno ima valjanu Natjecateljsku knjižicu i obavljen liječnički pregled.
 6. Sve natjecateljske knjižice se trajno nalaze u tajništvu kluba.
 7. Prije slanja prijava za natjecanje, za natjecatelje svih kategorija uključujući i veterane, tajnica je obvezna provjeriti da svaki pojedini natjecatelj ima pravo nastupa na toj regati, i to uvidom u Natjecateljsku knjižicu i valjanost liječničkog pregleda.
 8. Ukoliko neki od prijavljenih veslača nema pravo nastupa, tajnica je dužna o tome upozoriti trenera i/ili veterana, i ne smije slati prijavu za tu posadu dok se ne ostvari pravo nastupa.
 9. Prijave se iznimno mogu slati ako će se do sastanka Regatnog odbora ostvariti pravo nastupa, odnosno ishoditi valjana Natjecateljska knjižica i valjani liječnički pregled. Ukoliko se do tada ne ishodi pravo nastupa za sve članove posade, delegat kluba je dužan na Regatnom odboru otkazati nastup te posade.
 10. Tajnica ili delegat kluba dužni su osigurati da su Natjecateljske knjižice s upisanim valjanim liječničkim pregledom svih natjecatelja na raspolaganju sudcima odnosno Kontrolnoj komisiji.
 11. Prijave se smiju slati samo za trke i kategorije koje su navedene u Raspisu. Izuzetak može biti, ako se prije slanja prijava postigne pisani dogovor Kluba s Organizacijskim odborom natjecanja da će se najkasnije na Regatnom odboru uvrstiti trka i kategorija koja do tada nije bila u raspisu.
 12. Svaka samoinicijativna i neprijavljena promjena posade i nastup veslača ili veslačice koji nisu na službenoj prijavi za tu posadu, a posebno ako imena stvarnih natjecatelja koji su bili u čamcu na toj utrci posljedično ne budu prikazani u službenim rezultatima natjecanja, ili budu prikazana imena onih koji nisu nastupili, podložna je prijavi odgovornih veslača Disciplinskoj komisiji i stegovnim postupcima.
 13. Kod prijava kombiniranih posada iz više klubova za sva natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu obvezno je u prijavi navesti pripadajući klub svakog pojedinog natjecatelja.
 14. Prijava za veteranske miks posade valjana je samo ako je u posadi jednaki broj muškaraca i žena. Prijava za žensku posadu valjana je samo ako su u posadi sve žene. U svakom drugom slučaju posada se mora prijaviti kao muška posada.