Upravljanje

Skupština

15. ožujka 2022.

Skupština je najviše tijelo u upravljanju klubom. Skupštinu čine redovni članovi kluba. Od 2011. Skupštinu saziva i vodi predsjednik.

Za prvog predsjednika izabran je dr. sc. Nenad Mikulić koji je više puta ponovo biran, a posljednji put na skupštini 15. ožujka 2022.

Skupština:

 • donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba i druge opće akte određene Statutom,
 • donosi plan razvoja Kluba, program rada i utvrđuje poslovnu politiku,
 • donosi financijski plan, usvaja poslovna i financijska izvješća,
 • bira predsjednika Skupštine, predsjednika i dopredsjednika Kluba,
 • bira i opoziva članove Upravnog i Nadzornog odbora Kluba,
 • odlučuje o statusnim promjenama Kluba,
 • odlučuje o prestanku djelovanja Kluba,
 • odlučuje o dodjeli odličja i nagrada,
 • određuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Upravnog odbora,
 • raspravlja sva pitanja od značaja za športski i gospodarski probitak Kluba i o njima donosi odluke,
 • raspravlja, odlučuje i o drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti temeljem zakona, drugih propisa, ovog Statuta i drugih općih akata Kluba.

Redovita Skupština saziva se jednom godišnje. Svake četiri godine održava se Izborna skupština na kojoj se uz redovite točke biraju predsjednik kluba, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija. U slučaju potrebe saziva se Izvanredna skupština kluba.

Zadnja točka dnevnog reda je tradicionalno tekuća problematika: pivo, gemišti za starije, a sokovi za mlađe. Zadnjih godina redovito se nađe i nešto za prezalogajiti.