Upravljanje

Predsjednik i dopredsjednik

19. studenog 2011.

Predsjednika i dopredsjednika Kluba bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Na Skupštini 2010. te ponovo 2014. godine za predsjednika je izabran Goran Nuskern, a za dopredsjednika Zoran Emeršić.

Predsjednik Kluba:

  • predstavlja i zastupa Klub;
  • priprema, saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Upravnog odbora;
  • potpisuje opće i posebne akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;
  • skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i Upravnog odbora;
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, odnosno Upravni odbor;
  • za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru ..

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, u obavljanju svih njegovih poslova zamjenjuje ga dopredsjednik Kluba.